2000m2 showroom

+40 jaar familiebedrijf

+40 jaar familiebedrijf

Eigen monteurs

Topkwaliteit met 10 jaar garantie

Eigen monteurs

Hoge Klanttevredenheid

Topkwaliteit met 10 jaar garantie

Hoge Klanttevredenheid

Bel mij terug
Bel mij terug

LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

van Jordens Kunststoffen B.V. statutair gevestigd te Dordrecht
Gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Dordrecht op 16 juni 1993 onder nr. 16.346

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en
verkoop en op alle (al dan niet bijbehorende) overeenkomsten van opdracht, waaronder alle
overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden van Jordens Kunststoffen B.V., gevestigd te
Zwijndrecht, hierna te noemen “Jordens”.
2. De koper respectievelijk de opdrachtgever wordt verder aangeduid als “de wederpartij”.
3. Diverse bepalingen in deze algemene voorwaarden zien op een natuurlijke persoon die handelt buiten
zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de
consument”.
4. Onder “aanbod” wordt verstaan: ieder aanbod van Jordens, al dan niet in de vorm van een schriftelijke
offerte.
5. Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per brief, e-mail, SMS, WhatsApp of enige andere wijze van
communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer
geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
6. Onder “documenten” wordt verstaan: door Jordens en/of de wederpartij te vervaardigen of te
verstrekken (bouw)tekeningen, ontwerpen, berekeningen e.d. Dit kunnen zowel fysieke als digitale
documenten betreffen.
7. Onder “informatie” wordt verstaan: zowel voornoemde documenten als overige (mondelinge)
gegevens die Jordens en/of de wederpartij (moet) verstrekken.
8. Onder “zaken” wordt verstaan: alle door Jordens aan de wederpartij te leveren zaken, met name
(maar niet beperkt tot) kunststof kozijnen, deuren, schuifpuien en dakkapellen en de bij de uitvoering
van overeengekomen werkzaamheden te gebruiken/benodigde (bouw)materialen.
9. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene
voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
10. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt
de Nederlandse tekst.
11. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen
na- of deelbestellingen en/of vervolg- of deelopdrachten.

Artikel 2: Aanbod

1. Tenzij in/bij een aanbod een geldigheidstermijn wordt vermeld, betreft dit een vrijblijvend aanbod.
Jordens mag dit aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding herroepen.
2. Een samengesteld aanbod verplicht Jordens niet tot levering van een deel van de aangeboden
zaken/prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.
3. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie
onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mag Jordens de opgegeven prijzen, tarieven en/of
(op)levertermijnen aanpassen.
4. Het aanbod, de prijzen en/of de tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen, vervolgorders of
vervolgopdrachten.
5. Getoonde en/of verstrekte monsters, modellen en voorbeelden, opgaven van kleuren, afmetingen,
gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Jordens
zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen
rechten ontlenen.
6. De verstrekte monsters, modellen en voorbeelden blijven eigendom van Jordens en worden op diens
eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan Jordens geretourneerd.
7. Jordens mag de ten behoeve van het aanbod gemaakte kosten bij de wederpartij in rekening brengen
als zij de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.
8. Indien de wederpartij een aanbod niet aanvaardt, retourneert hij op haar eerste verzoek alle bij dit
aanbod geleverde documenten aan Jordens.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van Jordens heeft geaccepteerd,
ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer deze acceptatie
echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat Jordens schriftelijk met
deze afwijkingen heeft ingestemd.
2. Jordens is pas gebonden aan:
a. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
b. mondelinge afspraken;
c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;
na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra Jordens – zonder tegenwerping van de
wederpartij – met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken is begonnen.

Artikel 4: Vergoeding, prijzen, tarieven

1. Tenzij partijen een uurtarief overeenkomen, verricht Jordens de overeengekomen prestatie tegen een
vaste vergoeding.
2. Jordens mag deze vaste vergoeding verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt,
dat de overeengekomen/verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat, deze inschattingsfout
niet te wijten is aan Jordens en in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd de werkzaamheden
te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding.
3. Indien partijen een uurtarief overeenkomen, berekent Jordens de vergoeding op basis van het aantal
bestede uren onder toepassing van dit uurtarief. Bij geschillen over het aantal bestede/de in rekening
gebrachte uren, is de urenregistratie van Jordens bindend, behoudens tegenbewijs van de
wederpartij.
4. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met
vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen
tijdstippen.
5. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij plaatsvinden buiten
de normale werkdagen, mag Jordens een toeslag berekenen over het uurtarief.
6. De in een aanbod, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW maar exclusief
eventuele kosten, zoals transportkosten, administratiekosten, kosten voor het aanvragen van
vergunningen, kosten verbonden aan een Asbestinventarisatie (A.I. rapport) en het eventueel laten
verwijderen van asbest en declaraties van ingeschakelde derden.
7. a. Indien zich tussen het sluiten en de uitvoering van de overeenkomst voor Jordens
(kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen door wijzigingen in de wet- en regelgeving,
overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de voor de
werkzaamheden benodigde zaken, mag Jordens de overeengekomen prijzen en tarieven
dienovereenkomstig verhogen en aan de wederpartij in rekening brengen.
b. Bij prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mag de
consument de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden. Tenzij de
consument binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aangeeft gebruik te
willen maken van zijn ontbindingsrecht, mag Jordens er vanuit gaan dat de consument met deze
wijziging heeft ingestemd.

Artikel 5: Inschakeling derden

Als Jordens dit nodig acht, mag zij bepaalde leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.

Artikel 6: Verplichtingen van de wederpartij

1. De wederpartij zorgt ervoor dat:
a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie (waaronder vergunningen,
rapporten, bouwtekeningen, ontheffingen, beschikkingen e.d.) tijdig en op de door Jordens
gewenste wijze aan haar ter beschikking stelt;
b. Jordens op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie. Deze locatie moet
voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen;
c. de door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden en leveringen op een zodanige wijze
verrichten, dat Jordens hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de
uitvoering van de overeenkomst;
d. de werklocatie in een zodanige staat is dat Jordens ongehinderd de werkzaamheden kan
verrichten en voortzetten;
e. Jordens tijdig de mogelijkheid krijgt te zorgen voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van de
benodigde/te leveren zaken en hulpmiddelen;
f. Jordens op de werklocatie kosteloos kan beschikken over de door haar gewenste
aansluitmogelijkheden voor elektriciteit (krachtstroom), gas en water. Verloren arbeidsuren als
gevolg van water-, gas- of stroomuitval zijn voor rekening van de wederpartij;
g. op de werklocatie voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van afval, zoals
bouw- en chemisch afval;
h. op de werklocatie een ruimte beschikbaar is waar gereedschappen e.d. van Jordens opgeslagen
of opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging of diefstal kan plaatsvinden;
i. op de werklocatie kosteloos de door Jordens en/of haar onderaannemers in redelijkheid gewenste
overige voorzieningen aanwezig zijn.
2. De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart Jordens voor
aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.
3. Jordens behandelt de door de wederpartij verstrekte informatie vertrouwelijk en verstrekt deze alleen
aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
4. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies, diefstal en overige schade aan de gereedschappen e.d.
die Jordens tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij gebruikt of heeft
opgeslagen. Daaronder valt tevens schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen e.d. op
de werklocatie.
5. De wederpartij staat Jordens toe kosteloos naamsaanduidingen en reclame op de werklocatie of aan
het werk aan te brengen.
6. Indien de wederpartij niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen voldoet, mag Jordens de uitvoering
van de overeenkomst opschorten totdat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De
kosten en overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
7. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Jordens niet direct nakoming verlangt, tast dit
het recht van Jordens niet aan om later alsnog nakoming te verlangen.

Artikel 7: Levering, (op)leveringstermijnen

1. Overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Indien Jordens haar verplichtingen niet (tijdig)
nakomt, moet de wederpartij haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn
gunnen om deze alsnog na te komen.
2. Jordens mag de overeenkomst in gedeelten uitvoeren en iedere deellevering of -prestatie afzonderlijk
dan wel periodiek factureren.
3. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment dat deze op de
werklocatie aankomen of anderszins feitelijk ter beschikking staan van de wederpartij.
4. Tenzij partijen een andere termijn overeenkomen, geldt voor levering aan de consument een termijn
van maximaal 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst.
5. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de
overeengekomen prestatie of bestelde zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te
leveren of deze niet worden afgehaald, mag Jordens deze zaken en/of de zaken die voor de uitvoering
van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij opslaan.
De wederpartij stelt Jordens dan binnen een door Jordens gestelde redelijke termijn in staat de
prestatie of de zaken alsnog te leveren of haalt deze zaken alsnog af.
6. Indien de wederpartij na voornoemde redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te
voldoen, is hij per direct in verzuim. Jordens mag de overeenkomst dan met onmiddellijke ingang door
een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden, de zaken aan derden verkopen en
eventuele al vervaardigde documenten vernietigen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van
schade, kosten en rente. Dit tast de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele
(opslag-)kosten, schade en winstderving van Jordens en/of het recht van Jordens alsnog nakoming te
vorderen niet aan.

Artikel 8: Voortgang, uitvoering overeenkomst

1. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van het werk of de overeengekomen levering van zaken
wordt vertraagd doordat:
a. Jordens niet tijdig alle noodzakelijke informatie van de wederpartij heeft ontvangen;
b. Jordens niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft
ontvangen;
c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen;
heeft Jordens recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn en op vergoeding van de
hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.
2. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, mag Jordens de uitvoering van de onderdelen die
tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de wederpartij de resultaten van de voorgaande fase
heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de wederpartij.
3. Jordens spant zich in de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor
overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van haar kan worden
verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij wordt bespoedigd,
mag Jordens de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening brengen bij de
wederpartij.
4. Jordens voert het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit op zodanige
wijze, dat daardoor schade aan personen, zaken of het milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. Jordens
volgt de in dit kader door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen zoveel mogelijk
op.
5. Jordens wijst de wederpartij op onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. in de door of namens de
wederpartij:
a. verstrekte documenten;
b. voorgeschreven constructies, werkwijzen e.d.;
c. gegeven aanwijzingen;
d. ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwmaterialen en hulpmiddelen;
voor zover deze onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. relevant zijn voor de prestatie van Jordens
en zij hiermee bekend is of kan zijn.
6. Jordens wordt geacht bekend te zijn met de relevante wettelijke voorschriften en beschikkingen van
overheidswege. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn
voor rekening van de wederpartij.
7. Jordens informeert de wederpartij over de gevolgen voor overeengekomen prijzen, tarieven en
termijnen:
a. bij door de wederpartij gewenste wijzigingen in het overeengekomen werk;
b. indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze als gevolg van onvoorziene
omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kan worden uitgevoerd. In dit geval overlegt
Jordens eerst met de wederpartij over de gewijzigde uitvoering. Indien uitvoering onmogelijk is
geworden, heeft Jordens in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al verrichte
werkzaamheden en leveringen.
8. Meer- en minderwerk moet schriftelijk tussen Jordens en de wederpartij overeengekomen worden.
Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk
voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in het aanbod of de
opdracht. Jordens mag de hiermee gemoeide kosten afzonderlijk aan de wederpartij in rekening
brengen.
9. De wederpartij controleert zorgvuldig ieder conceptdocument dat Jordens aan hem voorlegt en maakt
zo spoedig mogelijk zijn reactie aan Jordens kenbaar. Indien nodig, past Jordens het concept aan en
legt dit nogmaals ter goedkeuring voor. Jordens kan daarbij verlangen dat de wederpartij de definitieve
versie per pagina voor akkoord parafeert of hiervoor een schriftelijke akkoordverklaring ondertekent.
De wederpartij mag de vervaardigde documenten pas gebruiken na voornoemd akkoord.
10. Indien Jordens al goedgekeurde documenten moet wijzigen, geldt dit als meerwerk en mag Jordens
de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de wederpartij doorberekenen.

Artikel 9: Oplevering, goedkeuring en hersteltermijn

1. Op het moment dat de overeengekomen werkzaamheden afgerond zijn informeert Jordens de
wederpartij hierover.
2. De werkzaamheden zijn conform de overeenkomst opgeleverd, op het moment dat de wederpartij
deze heeft gecontroleerd en de opleverstaat of werkbon voor goedkeuring heeft getekend.
3. De werkzaamheden worden geacht te zijn goedgekeurd indien:
a. de wederpartij een verstrekte opleverstaat of werkbon niet binnen 2 weken getekend aan Jordens
retourneert en hij binnen deze termijn ook niet heeft gereclameerd;
b. Jordens geen opleverstaat of werkbon heeft verstrekt en de wederpartij niet binnen 2 weken na
afronding van de werkzaamheden heeft gereclameerd;
c. de bij de werkzaamheden geleverde zaken al voor het verstrijken van voornoemde termijn door de
wederpartij in gebruik zijn genomen.
4. Nog niet verrichte/niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de wederpartij ingeschakelde
derden, die van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van de bij de werkzaamheden geleverde zaken,
zijn geen reden tot onthouding van een goedkeuring aan het door Jordens voltooide werk.
5. Kleine gebreken die op eenvoudige wijze in een tussen partijen overeengekomen hersteltermijn
kunnen worden hersteld, zijn geen reden tot onthouding van een goedkeuring, mits deze gebreken
niet aan een ingebruikneming in de weg staan. Bij gebreke van een overeengekomen termijn, geldt
een termijn van 30 dagen na oplevering. Jordens herstelt de geconstateerde kleine gebreken binnen
deze termijn.
6. Indien de wederpartij na de oplevering of hersteltermijn nog gebreken, onvolkomenheden e.d.
constateert, gelden hiervoor de bepalingen van het klachtartikel.

Artikel 10: Klachten

1. De wederpartij controleert de geleverde zaken direct na ontvangst en vermeldt eventuele zichtbare
gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen en/of overige non-conformiteiten op
de vrachtbrief of begeleidende bon of meldt deze – bij gebreke daarvan – binnen 2 werkdagen
schriftelijk aan Jordens. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de zaken geacht
in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
2. Overige klachten over de geleverde zaken meldt de wederpartij direct na ontdekking – maar uiterlijk
binnen de overeengekomen garantietermijn – schriftelijk aan Jordens. Alle gevolgen van het niet direct
melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen garantietermijn is overeengekomen, geldt een
termijn van 2 jaar na levering.
3. Klachten over verrichte werkzaamheden meldt de wederpartij direct na ontdekking – maar uiterlijk
binnen een door Jordens gestelde termijn na oplevering – schriftelijk aan Jordens. Alle gevolgen van
het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen termijn is overeengekomen, geldt
een termijn van 3 maanden. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de
werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.
4. Bij gebreke van een tijdige klacht, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.
5. Indien de bij de overeengekomen werkzaamheden benodigde zaken uitsluitend in bij Jordens
voorradige (groothandels)verpakkingen of minimale hoeveelheden/aantallen kunnen worden geleverd,
kunnen de zaken onderling geringe – in de branche geaccepteerde – afwijkingen vertonen wat betreft
opgegeven afmetingen, gewichten, kleuren e.d. Deze afwijkingen zijn geen tekortkoming aan de zijde
van Jordens en hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.
6. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
7. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
8. De wederpartij stelt Jordens in staat de klacht te onderzoeken en verstrekt alle hiervoor relevante
informatie. Indien voor het onderzoek retourzending noodzakelijk is of Jordens de klacht ter plaatse
moet onderzoeken, geschiedt dit voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond
blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.
9. Retourzending vindt plaats op een door Jordens te bepalen wijze en in de originele verpakking of
emballage.
10. Geen klachten zijn mogelijk over:
a. onvolkomenheden in of eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen,
indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van de materialen;
b. verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen;
c. zaken die voldaan aan de binnen de branche waarin Jordens werkzaam is geldende
beoordelingsnormen;
d. zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel
geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

Artikel 11: Garanties

1. Jordens voert de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en conform de in
haar branche geldende normen uit, maar geeft nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk
werd overeengekomen.
2. Jordens staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke kwaliteit en deugdelijkheid van het
geleverde.
Voor geleverde en geplaatste ramen, deuren, dakkapellen en schuifpuien geldt een garantietermijn
van 10 jaar voor fabricage- en constructiefouten.
Voor geleverde en geplaatste zonweringen geldt een garantietermijn van 5 jaar voor fabricage- en
constructiefouten.
Voor overige geleverde zaken geldt een garantietermijn van 2 jaar na levering.
3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde zaken baseert Jordens
zich op de informatie die de fabrikant of leverancier verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien
door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, geldt die garantie op dezelfde wijze tussen
partijen. Jordens informeert de wederpartij hierover.
4. Indien het doel waarvoor de wederpartij de te leveren zaken wil bewerken, verwerken of gebruiken
afwijkt van het gebruikelijke doel, garandeert Jordens alleen dat de zaken hiervoor geschikt zijn, indien
hij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
5. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken en/of de
werkzaamheden overeengekomen prijs/vergoeding nog niet heeft voldaan.
6. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
7. Bij een terecht beroep op de garantie zorgt Jordens – naar haar keuze – voor kosteloos herstel of
vervanging van de zaken, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen
werkzaamheden dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs of
vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het
aansprakelijkheidsartikel.
8. De consument mag altijd kiezen voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken respectievelijk het
alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid
niet kan worden gevergd van Jordens. In dit laatste geval mag de consument de overeenkomst bij
schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding verlangen.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Jordens gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen
aanvaardt Jordens geen enkele aansprakelijkheid.
2. Jordens is alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade,
zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of
letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. De wederpartij neemt alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming of beperking van de schade.
4. Indien Jordens aansprakelijk is, is de schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag
dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet
uitkeert of de schade niet onder een door Jordens gesloten verzekering valt, is de
schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken en/of de
verrichte werkzaamheden.
5. Uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden of had kunnen zijn met de door hem geleden
schade, moet de wederpartij Jordens hiervoor aanspreken.
6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
7. Indien Jordens haar werkzaamheden of leveringen moet verrichten aan de hand van door/namens de
wederpartij verstrekte documenten of informatie, is zij niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid
en volledigheid van deze documenten of informatie.
8. Als de wederpartij materialen en/of onderdelen voor verdere verwerking of montage beschikbaar stelt,
is Jordens verantwoordelijk voor een correcte verwerking respectievelijk montage, maar niet voor de
deugdelijkheid van de materialen of onderdelen zelf.
9. Jordens is nooit aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door/namens de wederpartij
uitgevoerde werkzaamheden of leveringen.
10. Jordens is nooit aansprakelijk voor enige schade aan (delen van) het pand waaraan of waarin
werkzaamheden worden verricht en die schade ontstaat als gevolg van de slechte staat waarin het
pand zich bevindt of het gevolg is van de constructie van het pand. Dit is slechts anders indien
Jordens deze slechte staat of de constructie van het pand voor aanvang van de werkzaamheden
kende of in redelijkheid had kunnen constateren en ten aanzien hiervan geen voorbehoud heeft
gemaakt.
11. Jordens is niet aansprakelijk – en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie –
indien de schade is ontstaan door:
a. ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met het doel van het geleverde of gebruik in strijd met de
door/namens Jordens verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, handleidingen e.d.;
b. ondeskundig(e) bewaring (opslag) of onderhoud van de zaken;
c. fouten, onvolledigheden, gebreken e.d. in de door of namens de wederpartij aan Jordens
verstrekte/voorgeschreven documenten, informatie of materialen;
d. aanwijzingen of instructies van/namens de wederpartij;
e. of als gevolg van een keuze van de wederpartij die afwijkt van wat Jordens adviseerde en/of
gebruikelijk is;
f. of doordat door/namens de wederpartij (reparatie)werkzaamheden of bewerkingen aan het
geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Jordens.
12. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor de hieruit
voortvloeiende schade en vrijwaart Jordens voor eventuele aanspraken van derden.
13. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te
wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Jordens of het leidinggevend personeel op
directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend
in deze gevallen zal Jordens de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.

Artikel 13: Betaling

1. Bij het geven van de opdracht betaalt de wederpartij 10% van de overeengekomen aanneemsom aan. 25% van de overeengekomen aanneemsom na inmeting.
Bij aanvang van de werkzaamheden betaalt de wederpartij 60% van de overeengekomen
aanneemsom. Bij oplevering betaalt de wederpartij de resterende 5% en het eventueel
overeengekomen meerwerk.
2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen
schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur
vast indien niet binnen deze betaaltermijn bezwaar is gemaakt.
3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of
geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan Jordens een
vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de
hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
4. In voornoemde situatie geldt voor de consument een vertragingsrente ter grootte van 6% op jaarbasis,
tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.
5. Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, mag Jordens bovendien aan de wederpartij
buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met
een minimum van € 40,00.
6. Jordens geeft aan de consument bij genoemde aanmaning minimaal een termijn van 15 dagen om
alsnog te betalen. Blijft betaling opnieuw uit, dan bedragen de buitengerechtelijke incassokosten voor
de consument:
a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een
minimum van € 40,00);
b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
e. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.
Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.
7. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mag Jordens de hoofdsom van de
vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.
8. Bij uitblijven van volledige betaling, mag Jordens de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling
door een schriftelijke verklaring ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten,
totdat er alsnog betaald is of hiervoor een deugdelijke zekerheid is gesteld. Voornoemd
opschortingsrecht heeft Jordens eveneens indien zij al voordat de wederpartij/de consument in
verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de
wederpartij/consument te twijfelen.
9. Ontvangen betalingen brengt Jordens eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en
vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij bij de betaling schriftelijk wordt
vermeld dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
10. De wederpartij mag de vorderingen van Jordens niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die
hij op Jordens heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling
aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
11. Het vorige lid geldt niet voor de consument.

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud

1. Alle krachtens de overeenkomst geleverde/te leveren zaken blijven eigendom van Jordens totdat de
wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
2. Deze betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met
vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen
wegens een toerekenbare tekortkoming van de wederpartij, zoals vorderingen tot het betalen van
schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
3. Zolang op de zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij deze niet op enige wijze
verpanden of in de feitelijke macht van een financier brengen.
4. De wederpartij informeert Jordens direct schriftelijk indien derden stellen eigendoms- of overige
rechten te hebben op de zaken.
5. Zolang de wederpartij de zaken onder zich heeft, bewaart hij deze zorgvuldig en als identificeerbaar
eigendom van Jordens.
6. De wederpartij zorgt voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering, dat zaken die onder
eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd. Hij geeft Jordens op diens eerste
verzoek inzage in de verzekeringspolis en bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
7. Indien de wederpartij handelt in strijd met dit artikel of Jordens een beroep doet op het
eigendomsvoorbehoud, mogen Jordens en haar werknemers het terrein van de wederpartij betreden
en de zaken terugnemen. Dit tast het recht van Jordens op vergoeding van schade, gederfde winst en
rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring,
te ontbinden niet aan.

Artikel 15: Intellectuele eigendomsrechten

1. Jordens is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op,
voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door hem in het kader van de overeenkomst
geleverde of vervaardigde zaken en documenten. De uitoefening van deze rechten is uitdrukkelijk en
uitsluitend aan Jordens voorbehouden.
2. Dit betekent onder meer, dat de wederpartij de door Jordens geleverde of vervaardigde:
a. documenten niet mag gebruiken buiten de context van de overeenkomst, hij deze niet mag
vermenigvuldigen en niet aan derden mag verstrekken noch deze derden hierin inzage mag
verlenen;
b. zaken of onderdelen hiervan niet mag namaken, wijzigen, reproduceren e.d.;
zonder de voorafgaande toestemming van Jordens.
3. De wederpartij staat er voor in dat de door hem aan Jordens verstrekte documenten en bestanden
geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden. Hij is aansprakelijk voor
eventuele schade die Jordens door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart hem voor aanspraken van
deze derden.

Artikel 16: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

1. Jordens mag de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan
de wederpartij ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag hiertoe is gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen
van) zijn vermogen verliest.
2. De wederpartij informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en
deze algemene voorwaarden.

Artikel 17: Overmacht

1. Bij overmacht van de wederpartij of Jordens, mag laatstgenoemde de overeenkomst door een
schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de
wederpartij voor een redelijke termijn opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht van Jordens wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Jordens, van
de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan haar
zijde.
3. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht bij Jordens: oorlog, oproer,
mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie
van Jordens of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de bij het aangaan van de
overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval
van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals
door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen
e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen en bij ziekte/overlijden van
medewerkers waarbij Jordens in redelijkheid niet tijdig voor adequate vervanging kan zorgen.
4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet de
wederpartij zijn verplichtingen jegens Jordens tot aan dat moment nakomen.

Artikel 18: Annulering, opschorting

1. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering wil annuleren, mag
Jordens van de wederpartij een gefixeerde schadevergoeding vragen voor alle gemaakte kosten en
de door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Naar keuze van Jordens en
afhankelijk van de al verrichte werkzaamheden en/of leveringen bedraagt deze schadevergoeding 20
tot 100% van de overeengekomen prijs.
2. Indien de wederpartij een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of verzet, mag
Jordens de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het overeengekomen/gebruikelijke uurtarief bij
hem in rekening brengen.
3. De wederpartij vrijwaart Jordens voor uit de annulering voortvloeiende aanspraken van derden.
4. Jordens mag de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door de wederpartij betaalde
bedragen en eventuele tegenvorderingen van de wederpartij.
5. Bij opschorting van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij, is de vergoeding voor alle
verrichte leveringen/werkzaamheden per direct opeisbaar en mag Jordens deze bij de wederpartij in
rekening brengen. Dit geldt ook voor al gemaakte kosten, kosten voortvloeiend uit de opschorting
en/of uren die op het moment van opschorting al door Jordens zijn gereserveerd voor de
opschortingperiode.
6. Kosten die voor Jordens voortvloeien uit het hervatten van de levering(en)/werkzaamheden, zijn voor
rekening van de wederpartij. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de opschorting niet kan
worden hervat, mag Jordens de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij
ontbinden.

Artikel 19: Toepasselijk recht, bevoegde rechter

1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Jordens,
maar Jordens behoudt altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de
vestigingsplaats van de wederpartij.
4. Ongeacht de keuze van Jordens, behoudt de consument altijd het recht het geschil voor te leggen aan
de wettelijk bevoegde rechter. De consument moet deze keuze binnen een maand na ontvangst van
de dagvaarding kenbaar maken aan Jordens.
5. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, mag Jordens er voor kiezen het geschil voor te
leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Open chat
1
Hallo 👋
Hoe kunnen wij u helpen?